Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

FNSS’nin Yarışmacılara ait kişisel veriler de dahil olmak üzere kendisinin elde ettiği veya kendisi ile paylaşılan birtakım kişisel verileri işlemesi ve kişisel verilerin işlenmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belli usul ve şartlara tabi olması dolayısıyla, FNSS, Yarışmacıların yarışma kapsamında kendisine aktardığı veya kendisinin yarışma kapsamında elde ettiği ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm bilgi, belge ve özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilebilecek nitelikteki bilgi ve belge dahil tüm kişisel verileri, yarışma bağlamında tanımlanan hizmet ve/veya kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği kapsamda, amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, yarışma kapsamındaki hizmetin görülmesi ve/veya kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 6 maddesi kapsamında kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak tanımlanmış olup; FNSS her ne koşulda olursa olsun Yarışmacının kendisine aktardığı ve/veya verilen hizmet kapsamında topladığı/kaydettiği özel nitelikli Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtilen esas ve usullere uygun olarak işlemeyi taahhüt eder.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.